אין צמחים בסל
מוצרים שתבחר יוצגו כאן

איך מזמינים דרך האתר?

- פשוט יוצאים לסיור בקטלוג ההזמנות ובוחרים את המוצרים שברצונכם לרכוש.

- בכל עמוד מוצר, בחרו כמות וצבעים והוסיפו הערות במידת הצורך.

- לאחר מכן הקישו על "הוסף לסל קניות" ובחרו אם ברצונכם להמשיך בקניות או לגשת לקופה.

- לא בטוחים על מוצר מסויים? צריכים עוד יעוץ? ניתן להוסיף הערה ליד כל מוצר או בסוף ההזמנה.

- הזמנתכם נשלחת אלינו באופן מידי. לאחר שבדקנו שהכל ברור והפרטים נכונים, ניצור עמכם קשר,

  נעדכן לגבי מלאי וצבעים זמינים, ונבצע תשלום טלפוני.

 

מה הם התנאים להשתתפות בהגרלות של המשתלה?

לנוחיותכם אנו מצרפים את התקנון העדכני.:

 

תקנון הגרלות – אוגוסט 2016

משתלה אורבנית - להלן "החברה"
 1.
   התקנון מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים.

2.    הוראות התקנון הינן סופיות ומבטלות כל פירסום או מסמך אחר מלבד תקנות השימוש של פייסבוק המפורסמות בכתובת:https://www.facebook.com/legal/terms.

3.   השתתפות בפעילות מהווה הסכמה מפורשת לתנאי התקנון.

4.   הפעילות פתוחה להשתתפות לחברים של החברה בפייסבוק ובאינסטגרם.

5.   התנאים להשתתפות בפעילות יצוינו באופן מדויק בסטטוס של התחרות או בעמוד הפייסבוק שיקבע, כולל מועד התחלה, מועד סיום הקריטריונים לזכייה וכדומה.

6.   באחריותם של המשתתפים למלא אחר התנאים להשתתפות בפעילות. החברה לא תשא באחריות על אי ביצוע מלא של תנאי ההשתתפות.

7.   ההשתתפות הנה על דעת המשתתפים בה והחברה לא תשא באחריות על כל נזק שיגרם כתוצאה מההשתתפות בפעילות.

8.א.    ההשתתפות מותרת לגילאי 14 ומעלה לבעלי פרופיל פייסבוק חוקי ואינסטגרם חוקי ע"פ תקנות פייסבוק שניתנים לזיהוי באמצעות תעודת זהות ותמונת פרופיל תואמת.

ב.    במידה והמשתתף הינו קטין, התקשורת תהיה עם האפוטרופוס (הורה) והשתתפות בפעילות תהיה כפופה לידיעתו של האפוטרופוס, הסכמתו ובפיקוחו.

9.   ההשתתפות הנה אישית למשתמש.. השתתפות בזהות בדויה אסורה ותפסל לאלתר.

10.   אין הגבלה על כמות השיתופים

11.   הנהלת העמוד רשאית להפסיק, לעצור או לשנות את הפעילות במידה והתגלו מצד המשתתפים מעשים שנעשו בחוסר תום לב, ולשיקול דעתה הבלעדי, וכן לבצע שינויים בתקנון. במקרה של חשד כלשהו שמשתתף הפר את תנאי תקנון זה:

א.    שההשתתפות שלו נעשתה או גרמה להפרת תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה.

ב.    נעשה שימוש באמצעים בלתי כשרים ו/או תחבולה ו/או כל פעולה שלא כדין.

ג.    שההשתתפות ן\או הזכייה בפרס נעשתה תוך הפרת תנאי תקנון זה עקב שימוש באמצעים כאמור לעיל, לרבות פריצה לאתר, פריצה לתוכנת התחרות, שינוי או התערבות בדרך פעולתם אשר גרמה לשינוי טבלת הדירוג.

ד.    שינוי דירוג \ הישגים \ מידע של משתתפים אחרים שניקודם שונה ו\או דירוגם הושפע עקב הפעולות כאמור לעיל.

תהא החברה רשאית לבטל את השתתפותו ו/או זכייתו ו/או לדרוש בחזרה את הפרס של משתתף כאמור ולמשתתף כאמור לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בגין כך.

12.   הנהלת העמוד רשאית ע"פ שיקול דעתה, לפסול או לבחור משתתף/ת ללא החובה למתן הסברים.

13.   פרטי המשתתפים בפעילות המצויים בידי החברה במערכת הפעילות\תחרות, לרבות שם הפרופיל, תמונת הפרופיל, פרטים אישיים שנמסרו, כתובת IP, תמונות שהועלו וכל חומר אחר הקשור במשתתפים הינם הסופיים והמכריעים.

14.   הודעה על הזוכה תפורסם בסטטוס בדף החברה בפייסבוק תוך מספר ימי עסקים מיום סיום הפעילות.

א.    באחריות המשתתפים לבדוק את פרטי הזכייה.

ב.    באחריות הזוכה ליצור קשר עם מפעילי העמוד ו\או נציגי החברה ולהסדיר את קבלת הפרס.

ג.    אין החברה אחראית לפירסום הזכייה בהודעה פרטית, ולא תישמע כל טענה בנוגע לאי מסירת ההודעה ו\או קבלת הפרס בפועל ע"י הזוכה.

15.   הפרסים שיוקצו לפעילות יפורטו ויינתנו לאיסוף עצמי ע"י הזוכים תוך זמן סביר לאחר תיאוםוהצגת תעודת זהות הזהה לשם המשתתף ותמונת הפרופיל שלו. אין החברה אחראית על מסירת פרטים לא מדויקים, או אי דרישה של הפרס.

-   הפרס יסופק לזוכה במסירה אישית במשרדי החברה או בדואר ישראל (לפי שיקול דעתו של הספונסר). קבלת הפרס מותנית בהצגת תעודת זהות הזהה לשם ותמונת המשתתף. קבלת הפרס תחשב כמילוי מחויבות החברה למתן הפרס, ולא תישמע כל טענה בנוגע לאי קבלת הפרס בפועל ע"י הזוכה. במידה ולא תהיה דרישה לפרס במועד הנקוב, רשאית החברה להעבירה לזוכה אחר ע"פ שיקול דעתה או להעמידו כפרס פעם נוספת בפעילות אחרת או לבטלו כליל.

16.   הפרס הינו אישי לזוכה בלבד, ואינו ניתן להסבה, לשינוי, להחלפה או להמרה.

17.   לאחר הכרזת הזכייה ו/או מסירת הפרס אין לחברה או מי מטעמה כל מחוייבות או אחריות בגין הפעילות עצמה וכן, אין למשתתף/זוכה כל אפשרות לבוא בתביעה או טענה כנגד החברה.

18.   המשתתף מצהיר ומביע הסכמתו כי החברה ו/או נציגיה יהיו רשאים לעשות שימוש בתגובה שנשלחה לפי שיקול דעתם, כולל פירסום התוכן, עריכת התוכן, שינוי התוכן, שידורו בטלוויזיה ו/או באינטרנט, ו/או במסגרת כל פעילות אחרת לקידום הפעילות ובכלל. התחייבות זו מטעם המשתתף הינה בלתי חוזרת.

19.   הפעילות הנה באחריות מפעילי הדף בלבד, ואין לפייסבוק או מי מטעמה כל נגיעה או קשר לדף, או לפעילות המדוברת.

20.   אין החברה, נציגיה ו\או מפעילי דף הפייסבוק והאינסטגרם אחראים לפעילות תקינה של:

א.    מערכת האינטרנט ו/או מערכת התקשורת ו/או מערכת המחשבים באמצעותה נערכת הפעילות, על כל מרכיביה.

ב.    מערכת האינטרנט ו/או מערכת התקשורת ו/או מערכת המחשבים בה משתמשים המשתתפים בפעילות.

ולא יישאו באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן בפעילות ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות אשר ייגרמו למשתתף בגין שיבושים או הפרעות כאמור.

21.   שימוש בחומרים הנושאים זכויות יוצרים הינו באחריות המשתתף בלבד (כגון: תמונות, איורים, ציטוטים קבצי סאונד ו\או וידיאו ועוד). ברור כי החומרים הינם מקוריים וכי המשתתף הינו בעל זכויות היוצרים עליהם. במידה והמשתתף אינו בעל הזכויות לשימוש בחומרים, ישא באחריות לבדו למקרה של הפרה של זכויות אלו.

22.   משתתף שנמצא משתמש בחומרים שהזכויות עליהן אינן שייכות לו, יפסל מהפעילות לאלתר וללא מתן הסבר נוסף. כמו כן ישא באחריות לכל הליכים משפטיים שיינקטו נגדו בגין הפרת זכויות.

23.   אין להשמיץ או לפגוע בדרך כל שהיא במשתתפי התחרות, נציגי החברה ולמפעילי הדף. פעילות מעין זו תגרום להשעייה של הגורם הפוגע ובמקרים חריגים אף עצירת/הפסקת התחרות, ללא החובה למתן הסבר.

24.   הפרה של הסעיפים:6,3, 8א, 8ב, 9, 11, 21, 23,22 24 תחשב להפרה בוטה של התקנון ותגרום לפסילה מיידית של המשתתף, ללא מתן הסבר נוסף.

 

ניתן לעיין בתקנון בפורמט PDF בקישור זה

מה עושים אם מקבל המשלוח אינו בבית?

- כל המשלוחים מתואמים מראש לפני יציאת השליח

- במידה וניתן, ישאיר השליח את ההזמנה בכניסה לבית הלקוח בתאום עמו.

- במידה ולא יהיה מענה, המשלוח יחזור למשתלה ויתואם משלוח חדש מול הלקוח.

  משלוח נוסף יחויב בתשלום.

מה קורה אם המוצר אזל מהמלאי?

- מלאי המוצרים באתר מתעדכן באופן שותף. אך עם זאת תמיד יכול להיות שמוצר שאזל לא עודכן באתר. 

- לאחר שתמלאו את עגלת הקניות בכל טוב, ניצור אתכם קשר ונעדכן אתכם לגבי המלאי הקיים.

- במידה ומוצר או צבע חסר, נמליץ לכם על חלופות או נבצעה את המשלוח כאשר המוצר יחזור למלאי.

- אנו נעשה את כל המאמץ לספק את המבוקש בהקדם.

מהם התנאים לאישור וקבלת הזמנה?

- מלאי הצמחים מתעדכן ומשתנה כל הזמן. לכן, עם סיום ההזמנה היא תישלח אלינו ואנו נאשר אותה בהתאם למלאי הקיים בפועל.

- כמו כן, חשוב למלא פרטים נכונים ולקבל את תקנון ההזמנה מהאתר. במעמד התשלום, תדרשו לציין פרטים מלאים של בעל הכרטיס.

- ההזמנה מאושרת סופית, בתום שיחה עם הנציג וביצוע התשלום בפועל.

מתי אקבל את ההזמנה?

- הזמנות אשר אומות מול הלקוח וחויבו, ניתנות לאיסוף לאחר 3 שעות מרגע ביצוע התשלום.

- משלוחים יתבצעו בתאום עם הלקוח עד 24 שעות מרגע האימות וביצוע התשלום.

- במידה וחלק מהמוצרים אינם קיימים במלאי, יקבע עם הלקוח מועד קבלה סופי בשיחה הטלפונית.